Algemene voorwaarden (AV) en privacybeleid van Smart Rooms Online

Artikel 1 - Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds Smart World srl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maesstraat 1A, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0444.534.073 (hierna genoemd "Smart Rooms" of de "Aanbieder") en anderzijds elke professional die gebruik wenst te maken van een dienst die te koop of te huur wordt aangeboden via het online platform www.smartrooms.be (hierna genoemd "de bewoner").

 • Smart Rooms: De Smart Rooms business unit is gevestigd in de Maesstraat 1A, 1050 Elsene. E-mailadres : hello@smartrooms.be
 • De bewoner: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor beroepsdoeleinden die geheel of gedeeltelijk binnen het kader van zijn commerciële activiteit vallen, met name op het gebied van welzijn. De bewoner verklaart dat hij/zij volledig rechtsbekwaam is.

Smart Rooms en de bewoner hebben elkaar benaderd met het oog op het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst, rekening houdend met de hieronder beschreven bijzondere omstandigheden.

Het betreft onder meer de terbeschikkingstelling van een kamer in de Maesstraat 1 te 1050 Brussel, in het kader van de Smart Rooms-ruimte.

Elke kamer wordt met tussenpozen aan verschillende bewoners verhuurd. De bewoner erkent uitdrukkelijk dat andere gebruikers gebruik maken van het gebouw en de aangeboden diensten en aanvaardt eventuele beperkingen.

In dit geval worden de Diensten overeengekomen om de Bewoner in staat te stellen om, onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid, voor de door de Bewoner gekozen duur, zijn activiteit als beoefenaar, coach of trainer in de wellness-sector (hierna genoemd "de Activiteit") te organiseren. Esoterische, mystieke, sektarische of religieuze praktijken, alsmede elke daad van prostitutie worden geweigerd.

De bewoner verklaart en garandeert formeel dat Smart World srl :

 • Dat de activiteiten van de bewoner niet verboden zijn door enige toepasselijke Belgische of buitenlandse wet en geen overtreding of misdrijf vormen dat strafbaar is bij wet of wetten.
 • De bewoner erkent dat Smart World srl geen enkele onderzoeks- of controlebevoegdheid heeft ten aanzien van zijn activiteiten en derhalve nooit verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de activiteiten, handelingen of gedragingen van de klant.
 • De Bewoner ontslaat Smart World srl hierbij van elke aansprakelijkheid en machtigt Smart World srl uitdrukkelijk om de Bewoner aan te geven bij de bevoegde autoriteiten indien Smart World srl enig vermoeden heeft over de legaliteit van de activiteiten, handelingen of gedragingen van de Bewoner.
ARTIKEL 2 - Doel

Het doel van deze verkoopvoorwaarden is het definiëren van de contractuele relatie tussen de aanbieder en de bewoner en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die wordt gedaan via het online platform www.SmartRooms.be.

De huidige AV zijn van toepassing op alle diensten die Smart World srl afsluit met professionele bewoners of beoefenaars van een welzijnszorgsysteem, ongeacht de clausules die kunnen voorkomen op de documenten van de bewoner, en in het bijzonder zijn algemene aankoopvoorwaarden, en hebben betrekking op de volgende diensten: de verhuur per uur van consultatie- en behandelingsruimten en van uitgeruste opleidingsruimten, d.w.z. de terbeschikkingstelling op precaire basis van de hierna bedoelde lokalen die deel uitmaken van het gebouw gelegen aan de Maesstraat 1 te 1050 Brussel.

Inschrijving als "lid" via het online inschrijvingsplatform www.SmartRooms.be (inschrijving en aankoop van huururen) impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de bewoner van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang boven alle andere bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Aanbieder zijn goedgekeurd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de bewoner en deze voorwaarden, wordt overeengekomen dat de laatste prevaleren. Smart World srl behoudt zich het recht voor haar verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Elke bestelling impliceert de voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de AV door de bewoner.

De bestelling die op onze online verkoopsite wordt geplaatst, wordt geregistreerd op het moment dat de bewoner op de knop "mijn bestelling valideren" klikt. Vanaf deze registratie wordt de bewoner geacht met kennis van zaken en zonder voorbehoud de prijzen, volumes en hoeveelheden die te koop worden aangeboden, te hebben aanvaard, evenals het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden. De bewoner ontvangt een bevestiging van zijn/haar bestelling per e-mail. De bestelling wordt pas geacht te zijn aanvaard en het contract gesloten wanneer de klant van ons een e-mail ontvangt waarin wij de bestelling aanvaarden.

ARTIKEL 3 - Aansprakelijkheid

De Inwoner mag geen wijzigingen, veranderingen of reparaties van welke aard of omvang dan ook aanbrengen aan de lokalen waartoe hij toegang heeft in het kader van de Activiteit, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart World srl.

In het algemeen moeten de toegang tot en het gebruik van deze lokalen en de aangeboden infrastructuur en diensten te goeder trouw gebeuren en met strikte inachtneming van de toepasselijke interne reglementering, waarvan de bewoner verklaart op de hoogte te zijn. Dit reglement omvat met name gedragsregels die erop gericht zijn de hartelijke betrekkingen tussen de gebruikers van de lokalen, de exploitanten ervan en de bezoekers te organiseren. Zij omvatten ook regels inzake respect voor de uitrusting, de ruimten en de gehuurde uren.

De bewoner verbindt zich ertoe er uitsluitend zijn beroepsactiviteit uit te oefenen en de rust van de andere bewoners van Smart Rooms, alsook de goede naam van deze laatste, te verzekeren.

De bewoner ziet toe op de naleving van de regelgeving die van toepassing is op zijn activiteit en op Smart Rooms, en met name van de bepalingen die van toepassing zijn op het arbeidsrecht. De bewoner voert zijn activiteiten uit onder zijn eigen verantwoordelijkheid en schakelt in geen geval die van Smart Rooms in. Smart World srl behoudt zich in dit verband het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen indien zij van mening is dat de activiteit van de Bewoner een risico of misbruik inhoudt voor Smart Rooms, de bewoners of de bezoekers ervan.

De verplichting van de dienstverlener is een middelenverbintenis, en hij is niet aansprakelijk voor het resultaat. Indien de dienstverlener niet langer in staat is de bestelde diensten te verlenen, stelt hij de bewoner hiervan onmiddellijk in kennis, zodat deze alle nodige maatregelen kan nemen.

De verbintenis van de dienstverlener is beperkt tot de terbeschikkingstelling van een uitgeruste ruimte. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud die daarin wordt besproken en kan als zodanig op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals omzetdaling, winstderving of een verhoging van de algemene kosten, die het gevolg is van de toepassing van de daarin verstrekte leerstellingen of praktijken. De zorg die in de Smart Rooms wordt verleend, is geen vervanging van een medische consultatie.

De dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor de niet-nakoming of de gebrekkige uitvoering van het contract die te wijten is aan de bewoner en die voortvloeit uit een onoverkomelijke en onvoorzienbare handeling van een derde partij bij het contract of in geval van overmacht.

Om ontvankelijk te zijn, moet elke opmerking door hem schriftelijk worden gemaakt via ons meldingssysteem, vóór de aanvang van de Diensten.

Na het gebruik van de lokalen na de activiteit in de lokalen, heeft de volgende bewoner het recht een bericht achter te laten over zijn toestand en die van de infrastructuur.

Smart World srl is alleen verantwoordelijk voor haar eigen handelen, Smart Rooms kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor alle handelingen of daden van de Bewoner die met name voortvloeien uit haar activiteit. Smart Rooms treedt nooit op als een agent van de bewoner.

De bewoner verbindt zich ertoe Smart World srl schadeloos te stellen voor alle schadelijke gevolgen die voortvloeien uit zijn aanwezigheid op het terrein en/of zijn activiteiten.

De aanbieder staat niet garant voor de bewoner en wijst alle verantwoordelijkheid af in de volgende gevallen

 • diefstal, inbraak, vandalisme binnen of buiten het pand, elke andere criminele handeling, en meer in het algemeen elke verstoring door derden;
 • onderbreking van de diensten van de installaties van het gebouw (water, elektriciteit en alle andere diensten) veroorzaakt door de administratie, de concessiedienst, of door werken;
 • ongevallen, reparaties, en in het algemeen alle andere gevallen met inbegrip van overmacht;
 • ongevallen die zich in de gehuurde ruimten voordoen;
 • overstroming van het gehuurde goed door regenwater of andere lekken
 • defect aan het Exivio-toegangssysteem, verlies of weglating van de digicode door de bewoner, verlies van de binnensleutelsets.

De dienstverlener zal op kosten van de bewoner het slot en de verloren sleutels vervangen door sleutels van een gelijkwaardig type, merk en kwaliteit.

Smart World srl zal echter alles in het werk stellen om de situatie te verhelpen binnen de grenzen van de mogelijkheden en de beschikbaarheid van de vaklui die bij de reparatie betrokken zijn.

De bewoner kan geen schadevergoeding eisen in geval van niet-beschikbaarheid van de kamer.

De bewoner is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die hij in de bovengenoemde situaties en in het algemeen in alle andere toevallige gebeurtenissen of gevallen van overmacht zou lijden, met uitzondering van zijn eigen regres op derden; de aansprakelijkheid van de dienstverlener wordt in geen geval aangesproken.

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om tijdens de duur van de huurovereenkomst, op zijn kosten, alle werkzaamheden uit te voeren om de lokalen in overeenstemming te brengen met de voorschriften, alle verbeteringen, installaties en constructies, alsook alle werkzaamheden die tijdens de duur van de huurovereenkomst door de wetgeving of andere reglementeringen, in het bijzonder op het vlak van veiligheid en gezondheid en milieubescherming, met betrekking tot de door de Bewoner uitgeoefende activiteit worden voorgeschreven of zullen worden voorgeschreven, zodat de Bewoner in dit opzicht nooit wordt geraakt.

De aanbieder verbindt zich ertoe de kamer in goede staat van onderhoud en met de op de site vermelde uitrusting in goede staat van werking aan de bewoner af te leveren. De aanbieder dient de lokalen uit huuroogpunt te onderhouden en alle noodzakelijke reparaties en grote herstellingen uit te voeren (zoals die aan de hoofdmuren, ramen, steunmuren en balken).

Alle andere reparaties in verband met het onderhoud van de uitrusting worden gedekt door de professioneel ingerichte huur.

De dienstverlener verzekert zich tegen brand, overstroming, vandalisme en elk ander risico dat relevant is voor zijn status als dienstverlener.

De Provider is niet verantwoordelijk voor de klanten van de Bewoners.

ARTIKEL 4 - Opleiding, groepscoaching, conferenties,...

De bewoner begrijpt dat Smart Rooms een gedeelde ruimte is, maar ook een plek waar trainingen, inwijdingsdagen, coaching in kleine groepen voor maximaal tien deelnemers worden georganiseerd.

De uren van gebruik van de ruimten zijn als volgt: Maandag - Zondag 8am - 10pm
Tijdens deze uren kan Smart Rooms zijn ruimtes verhuren aan leden voor diverse tijdelijke bezigheden.

ARTIKEL 5 - Verzekering

Smart World srl heeft een verzekering afgesloten tegen het risico van brand, ontploffing en waterschade voor al het materiaal dat aan Smart World srl toebehoort (meubilair, uitrusting...) en dat Smart Rooms ter beschikking stelt aan de Bewoners.

Indien de bewoner echter in een gehuurde locker (of op een andere plaats) uitrustingen of andere goederen voor zijn beroepsactiviteiten ter plaatse achterlaat, dient hij ervoor te zorgen dat hij deze zelf verzekert, waarbij Smart World srl niet aansprakelijk is voor deze goederen.

De partijen bij dit dienstverleningscontract zien wederzijds af van elk verhaal dat zij tegen elkaar zouden kunnen hebben voor eventuele schade die zij zouden lijden ten gevolge van ongelukkige gebeurtenissen zoals brand, waterschade, diefstal of ongevallen, tenzij verhaal wordt gehouden tegen de pleger van een grove of opzettelijke fout.

Smart World srl verbindt zich ertoe een uitgebreide verzekeringspolis af te sluiten met een verzekering tegen brand-, water- en stormschade voor alle uitrustingen en meubilair die tot de Smart Rooms behoren, alsook een polis van afstand van verhaal die de huurder dekt. (Als de bewoner schuld heeft aan eventuele schade, zal de verzekering deze niet op hem verhalen). De bovenbedoelde afstand van verhaal heeft geen uitwerking in geval van opzettelijke fout.

De bewoner verklaart dat hij afziet van elk verhaal tegen Smart World srl voor alle schade en materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de lokalen die hem ter beschikking worden gesteld, alsook voor de verschillende diensten die hem volgens deze Algemene Voorwaarden moeten worden verleend.

Artikel 6 - Uitvoeringsvoorwaarden

Deze AV hebben betrekking op de lokalen genaamd Smart Rooms gelegen in het gebouw aan de Maesstraat 1 te 1050 Brussel.

Ze bestaan uit twee ruimtes waaruit men kan kiezen tussen de bestaande ruimtes van respectieve oppervlakte (12m² en 15m² of 27m² wanneer ze gecombineerd worden). De bewoner, beoefenaar of opleider kiest/huurt een van de zalen naargelang zijn/haar behoeften en praktijk. De bezetting van de kamer met inbegrip van het meubilair en de benodigdheden die overeenstemmen met de beroepspraktijk die wordt gedefinieerd in het informatieformulier, ingevuld door de bewoner op het ogenblik van de inschrijving.

De bewoner die een kamer bij Smart Rooms wil boeken, moet zich op de site inschrijven door het informatieformulier in te vullen en de jaarlijkse inschrijvingskosten te betalen. Voor alle bewoners. Het formulier wordt naar de beheerder van de site gestuurd die, door de registratie van de bewoner te valideren, hem/haar toegang verleent tot het online-kamerreserveringsplatform.

Met toegang tot het boekingsplatform kunt u de beschikbare dagen en tijden voor uw praktijk bekijken en kiezen in de online ruimtekalender.

De bewoner kan de gekozen kamer, de dag(en), de duur en de frequentie van de bezetting opgeven. De gebruiksaanwijzing van de Smart Rooms wordt automatisch per e-mail verstuurd, na ontvangst van de betaling.

De bewoner kan in de ruimten die hem door Smart World srl ter beschikking zijn gesteld, elke commerciële activiteit uitoefenen zoals beschreven in artikel 1, met uitzondering van elke gevaarlijke, ongezonde, verontreinigende, met de openbare orde of goede zeden strijdige of illegale activiteit, of die enige overlast kan veroorzaken voor Smart Rooms en/of voor de andere bewoners ervan.

Indien zich tijdens de huurperiode een ernstige overlast voordoet, zal Smart World srl de bewoner per aangetekend schrijven of per e-mail verzoeken onmiddellijk een einde te maken aan deze overlast. In geval van weigering door de bewoner of in geval van het uitblijven van een antwoord binnen één (1) maand, heeft Smart World srl het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Bovendien behoudt Smart World srl zich het recht voor om schadevergoeding te eisen als gevolg van deze overlast. In geen geval mag de bewoner de toegewezen ruimte die het voorwerp is van dit contract onderverhuren.

De tussen de bewoner en Smart World srl gesloten overeenkomst kan door de bewoner niet aan een derde worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Smart World srl. Evenzo mogen de aan de bewoner ter beschikking gestelde ruimten onder geen beding aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.

Na elke bestelling die op de site wordt geplaatst, ontvangt de bewoner per e-mail de instructies voor de toegang tot en de bediening van de ruimten. De bewoner heeft geen recht van inzage over de werving van Smart Rooms beoefenaars of over de andere bewoners, ook niet over de kamer die hij/zij met tussenpozen bewoont.

De bewoner verbindt zich ertoe zich strikt aan de termijn te houden. De Smart Rooms zijn toegankelijk van maandag tot en met zondag van 8.00 uur tot 22.00 uur (tijdstip waarop de laatste raadpleging wordt beëindigd).

De bewoner moet het gehuurde goed persoonlijk bewonen. Elke bezetting door derden, alsmede elke onderverhuring, is verboden op straffe van verbreking van het contract, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder.

De bewoner verbindt zich ertoe de gehuurde lokalen en uitrustingen niet te verbouwen zonder de toestemming van de aanbieder. De dienstverlener kan eisen dat de lokalen worden hersteld of de aangebrachte wijzigingen behouden zonder dat de bewoner aanspraak kan maken op een vergoeding van de gemaakte kosten. De dienstverlener heeft het recht om, op kosten van de bewoner, het onmiddellijk herstel van de lokalen in hun oorspronkelijke staat te eisen indien de verbouwingen de goede werking van de uitrusting of de veiligheid van de lokalen of derden in gevaar brengen.

De huurder verbindt zich ertoe zijn kantoren niet in Smart Rooms te vestigen zonder de toestemming van de aanbieder.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat de onderhavige huurovereenkomst een in tijd en duur beperkte professionele gemeubileerde huurovereenkomst is, en dat de bewoner zich bij het verstrijken van de huurovereenkomst niet kan beroepen op de rechten en voordelen die voortvloeien uit een handelszaak, waarvan het voordeel door partijen vrijwillig is uitgesloten van de werkingssfeer van een handelshuurovereenkomst, gelet op het precaire karakter van de huidige bezetting.

Aangezien deze bezetting elke vorm van doorlopende verhuur uitsluit, behoudt de aanbieder zich het recht voor het goed te verhuren aan wie hij wil buiten de perioden waarin het contractueel door de bewoner wordt bewoond, hetgeen deze laatste uitdrukkelijk aanvaardt.

Aanvaarding van deze voorwaarden wordt overeengekomen en aanvaard voor elke online reservering van een kamer. De bewoner verbindt zich ertoe een minimumaantal uren te gebruiken dat hij naargelang van zijn behoeften bepaalt. Hij kan een quotum van uren nemen dat hij verbindt te gebruiken binnen 3 maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamers. Ongebruikte uren gaan verloren.

Overschrijdingen zullen resulteren in een aanvullende facturering op basis van het feit dat elk begonnen kwartier verschuldigd is.

Deze overeenkomst inzake onzekere bezetting wordt toegekend en aanvaard in ruil voor een jaarlijkse registratievergoeding van 75 euro exclusief BTW per jaar. Dit inschrijfgeld wordt vooraf betaald door de bewoner bij de eerste reservering van het jaar. De bewoner ontvangt automatisch een factuur per e-mail en kan deze online bewerken.

Deze registratierechten omvatten de kosten in verband met de exploitatie van de lokalen: plaatselijke belastingen, de kosten van het onderhoud van de brandblusapparaten, het verbruik van elektriciteit voor de duur van het gebruik ervan in het centrum, water, alsmede de diensten die nodig zijn voor de goede werking en de netheid van de gemeenschappelijke ruimten van het centrum: schoonmaak, toiletpapier, zeep, desinfecterende gel, enz.

In geval van een gebrek aan transparantie en kwaliteit van zijn diensten, is de dienstverlener aansprakelijk voor de onmiddellijke beëindiging van zijn contract en de toegang tot de lokalen. De bewoner zorgt ervoor, bij het einde van zijn huur en bij het einde van het gebruik van de lokalen, het binnengebrachte materiaal terug te nemen of op te slaan in de daartoe gehuurde kast en het tot de lokalen behorende materiaal op zijn oorspronkelijke plaats terug te brengen. In elke kamer hangt een plattegrond van de plaats waar de apparatuur zich bevindt.

De bewoner zorgt ervoor dat de ruimten schoon worden gehouden. Alle afval of voorwerpen die door de Bewoner of zijn patiënt/cliënt na het vertrek van de Dienstverlener worden achtergelaten, zullen door het schoonmaakteam van Smart Rooms worden behandeld en dienovereenkomstig in rekening worden gebracht.

De bewoner zorgt ervoor dat vloeren en tapijten worden beschermd tegen olie, room, kaarsvlekken, .... De bewoner wordt verantwoordelijk gehouden voor alle veroorzaakte schade. Indien de bewoner een gebroken of bevlekt voorwerp wenst te vervangen, zal dit werk door de dienstverlener worden uitgevoerd op kosten van de bewoner.

Voor vertrek reinigt/desinfecteert de bewoner zijn/haar werkruimte en alle voorwerpen die hij/zij tijdens de activiteit heeft aangeraakt, er is ontsmettingsmiddel aanwezig.

De bewoner zal normaal gebruik maken van de ter beschikking gestelde voorraden en zal deze niet meenemen of gebruiken buiten de lokalen.

De bewoner verbindt zich ertoe het gehuurde goed op werkdagen gedurende twee uur per dag te laten bezichtigen in geval van verkoop.

Van zijn kant is de dienstverlener in hoofdzaak gehouden tot de volgende verplichtingen: het ongestoorde genot van het goed verzekeren en de huurder vrijwaren tegen gebreken en defecten die het gebruik van het goed verhinderen, zelfs indien de dienstverlener daarvan niet op de hoogte was op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 7 - Diensten en prijzen

De inschrijving als lid en de huur van een te koop aangeboden werkruimte worden door de Aanbieder beschreven op de website www.SmartRooms.be. De kenmerken die in de door de aanbieder opgestelde beschrijving zijn opgenomen, worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel van aard.

De te koop aangeboden diensten zijn die welke op de site zijn vermeld, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de dag en het tijdstip waarop de site door de bewoner wordt geraadpleegd, en binnen de grenzen van de beschikbaarheid. De aanbieder zal alle redelijke middelen aanwenden om de beschikbaarheid van diensten in real time op de site weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een dienst niet langer beschikbaar is om de bestelling uit te voeren. Indien een van de bestelde diensten niet beschikbaar is, zal de bewoner hiervan op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

De prijs van elk product wordt op de site weergegeven in euro en exclusief BTW. Deze prijs omvat niet de aftrek van enige korting of tegoedbon die aan de bewoner is toegekend. De aanbieder behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten/diensten zullen worden gefactureerd op basis van de op het moment van de bestelling geldende aankoopprijs.

Het totaalbedrag van de bestelling van de Inwoner zoals weergegeven op het online inschrijvingsplatform www.SmartRooms.be vóór de definitieve validatie wordt aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen en andere kosten.

Jaarlijkse registratiekosten: 75€ exclusief BTW inclusief :

 • Toegang tot de online boekingskalender
 • Uitgaven in verband met de exploitatie van de ruimten: plaatselijke belastingen, kosten voor de revisie van brandblussers, elektriciteitsverbruik voor de duur van het gebruik ervan in het centrum, water, alsmede diensten in verband met de goede werking en de netheid van de gemeenschappelijke ruimten van de ruimten: schoonmaak, toiletpapier, zeep, ontsmettingsgel, enz.

Bijkomende diensten op verzoek

 • Huur van een klein kastje 12€ excl. BTW/maand
 • Huur van een grote kluis 20€ excl. BTW/maand
 • Huur van een extra opklapbare behandeltafel: 10€ excl. BTW/tafel

Ter indicatie, de huurprijs van een spreekkamer is :
Aankoop van minimum 10 uren geldig voor 3 maanden

0 tot 10 uur = €20/uur excl. btw.
11 tot 20 uur = € 18/uur excl. btw.
21 tot 30 uur = 15€/uur excl. btw.
31 tot 1000 uur = 14€/uur excl. btw.

Artikel 8 - Orders :

De bewoner die werkruimte en andere diensten wil huren via het online inschrijvingsplatform www.SmartRooms.be moet

 • het hem/haar voorgelegde identificatieformulier volledig en naar waarheid in te vullen
 • erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden;
 • de bestelling valideren na controle ervan; en
 • de betaling verrichten overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden.

De aanbieder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie.

De verkoop wordt geacht te zijn voltooid bij de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling van de bewoner door de aanbieder, die wordt verzonden na ontvangst van de prijs onder de voorwaarden van artikel 7 van deze algemene verkoopvoorwaarden. Een eerste bericht ter bevestiging van de ontvangst van een inschrijvingsaanvraag voor het door de aanbieder aangeboden platform wordt per e-mail verzonden naar het door de koper bij de onlinebestelling opgegeven adres. Telefonische inschrijvingen (bestellingen) worden niet aanvaard.

De aanbieder behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren in geval van een geschil met de bewoner, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling, weigering van bankorganisaties om betaling per credit card toe te staan of om enige andere geldige reden. In dat geval zal de aansprakelijkheid van de dienstverlener in geen geval worden aangesproken.

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden :

De betaling van de aankopen gebeurt via Maestro, bankoverschrijving of kredietkaart zoals Visa of Mastercard via het www.SmartRooms.be platform na het invullen van het online inschrijvingsformulier via het www.SmartRooms.be platform. Elk gebrek aan betaling of gedeeltelijke betaling moet worden opgevat als een annulering van de bestelling door de koper.

Een betaalde factuur (of document in plaats daarvan) wordt automatisch gegenereerd en per e-mail naar de bewoner gestuurd nadat de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 10 - Annulering :

Op voorwaarde dat dit laatste minstens tweeënzeventig (72) uur voor het tijdstip van toegang tot de lokalen gebeurt, wordt de bewoner op commerciële basiś de mogelijkheid geboden om zijn reservatie zonder reden te annuleren. De bewoner kan dan zijn huururen op een andere dag gebruiken binnen de grenzen van de beschikbaarheid, met inachtneming van de geldigheidsduur van drie (3) maanden vanaf de datum van aankoop van de uren.

In geval van eenzijdige annulering door de bewoner minder dan tweeënzeventig (72) uur vóór het tijdstip waarop de toegang tot het terrein begint, is geen annuleringsvergoeding verschuldigd, maar kunnen eventueel reeds ontvangen bedragen niet worden terugbetaald.

In geval van afwezigheid van de bewoner op het moment van de reservering, ongeacht de oorzaak, inclusief in geval van overmacht, kunnen de ontvangen bedragen niet worden terugbetaald.

Indien de toegang tot de zaal om technische redenen onmogelijk is door toedoen van de dienstverlener, verbindt deze zich ertoe de reservatietermijnen zonder kosten uit te stellen. Er kan geen compensatie worden geëist.

Artikel 11 - Veiligheid

De bewoner, zijn patiënten/cliënten en alle personen voor wie hij verantwoordelijk is, mogen de gemeenschappelijke ruimten en de verkeersstroken, trottoirs en dergelijke, die te allen tijde toegankelijk moeten blijven, niet belemmeren.

Evenmin mogen zij de vrije toegang tot nooduitgangen of brandbeveiligingsinstallaties belemmeren.

Indien voorwerpen of goederen de doorgang belemmeren of verhinderen, heeft Parabati srl het recht deze te verplaatsen op kosten en risico van de bewoner aan wie ze toebehoren of voor wie ze bestemd zijn.

Artikel 12 - Belastingen en rechten

Alle belastingen, heffingen, bijdragen of lasten van welke aard dan ook, van openbare of particuliere aard (met inbegrip van Sabam en naburige rechten) die verschuldigd zijn als gevolg van de huidige overeenkomst of als gevolg van de wijze van bewoning van het pand zijn en blijven geheel en uitsluitend ten laste van de bewoner, tot kwijting van Smart World srl.

Elke bewoner die muziek wil gebruiken voor zijn zaak zal een royalty moeten betalen aan SABAM of een andere beheersmaatschappij voor auteursrechten, aangezien Smart Rooms deze kosten niet dekt.

Artikel 13 - Huishoudelijk reglement

Smart Rooms heeft een eigen huishoudelijk reglement waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de levering en het gebruik van diensten, apparatuur, ruimten en gemeenschappelijke ruimten. Deze regels vormen een integrerend deel van de algemene voorwaarden. Door in te stemmen met deze AV, erkent de bewoner dat hij/zij ze gelezen heeft en verbindt hij/zij zich ertoe ze na te leven, ondanks eventuele wijzigingen die Parabati srl later zou hebben aangebracht.

Artikel 14 - Internettoegang

Gebruikers hebben toegang tot het internet via wifi in de ruimtes. Het is ten strengste verboden muziek, films of ander materiaal waarop auteursrechten rusten, te downloaden. Eventuele vervolging zal worden ingesteld tegen de bewoner in kwestie, die de verantwoordelijkheid zal dragen.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

De Smart Rooms-dienst wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Al deze intellectuele eigendomsrechten, evenals afgeleide rechten en soortgelijke rechten, behoren uitsluitend toe aan Smart World srl. Deze rechten omvatten onder meer: auteursrechten, merkrechten, rechten op computerprogramma's, modelrechten, technische of commerciële knowhow (niet-octrooieerbaar), methoden en concepten. Het gebruik van de dienst impliceert geen overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de bewoner. De bewoner verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten beschreven in dit artikel zonder voorafgaande toestemming van de rechtmatige eigenaars. De inhoud van de website, met inbegrip van de onderliggende technologie, kan beschermd zijn door auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De aanbieder geeft de bewoner toestemming om op zijn eigen website een eenvoudige link te plaatsen die rechtstreeks naar de website van de aanbieder verwijst. Hyperlinks naar de website via de techniek van framing of in-line of deep linking zijn echter verboden. In alle gevallen moet elke link op verzoek van de verkoper worden verwijderd.

Door zich in te schrijven voor een opleiding of een evenement dat via het online inschrijvingsplatform www.smartrooms.be wordt aangeboden, geeft de Inwoner aan Smart World srl de toestemming om, gratis en zonder geografische beperking, de foto's en/of de audiovisuele drager die zijn/haar beeltenis vastleggen en die tijdens de opleiding of het evenement zouden zijn genomen of opgenomen, te gebruiken in het kader van haar commercieel beleid en de promotie van haar activiteiten. Als tegenprestatie verbindt Smart World srl zich ertoe de integriteit en de waardigheid te respecteren van de bewoner van wie de afbeelding wordt gereproduceerd of uitgezonden. De bewoner kan te allen tijde zijn
toestemming.

Artikel 15 - Beëindiging van het beroep

Aan het einde van de bewoning, ongeacht de oorzaak, moet de bewoner het pand verlaten op de datum en het tijdstip van inwerkingtreding van de opzegging of de vervroegde beëindiging.

Indien de bewoner weigert de lokalen te verlaten bij het einde van de bezetting, kan hij hiertoe worden gedwongen op eenvoudig bevel van de bevoegde Vrederechter van Elsene en zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt vastgesteld op het dubbele van de hierboven bepaalde bezettingsvergoeding.

Elke inbreuk op de verplichtingen voorzien in deze AV, of elke valse verklaring betreffende de activiteit uitgevoerd door de bewoner, kan leiden tot de beëindiging van rechtswege van de diensten onmiddellijk na het verzenden van een aangetekende brief, waarin de opzegging zonder opzegtermijn of schadevergoeding wordt meegedeeld.

De bewoner moet het pand onmiddellijk ontruimen.

De door Smart World srl geleverde diensten zullen onmiddellijk worden opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving.

Bovendien zal de bewoner alle kosten, verschotten en uitgaven dragen die uit een dergelijke beëindiging voortvloeien.

Artikel 16 -- Algemeen

De verklarende woorden of zinnen in de opschriften van de verschillende artikelen zijn slechts opgenomen om de lezing van deze algemene voorwaarden te vergemakkelijken. Zij maken geen deel uit van het contract en bepalen, beperken of omschrijven niet de werkingssfeer of de inhoud van het artikel waarnaar zij verwijzen. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de website aan de bewoner meedelen.

Voor meer informatie over het beheer van persoonsgegevens, zie ons Privacybeleid.

De ongeldigheid van een clausule heeft niet de ongeldigheid van de andere clausules of van de totaliteit van deze AV tot gevolg.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De partijen verbinden zich ertoe te trachten elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract op te lossen door middel van een buitengerechtelijke schikking, bemiddeling of gerechtelijke verzoening.

Indien de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting faalt, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) exclusief bevoegd.

Deze online verkoopsvoorwaarden en het contract waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

nl_NL