Privacybeleid - Smart Rooms

Neem contact op met

De website en de diensten van Smart Rooms (www.smartrooms.be) worden aangeboden door Parabati srl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te chaussée de Bruxelles 214, 1410 Waterloo, ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder nummer 0444.534.073. E-mail: hello@smartrooms.be

1. Waarom deze privacyverklaring?

Elke persoon (hierna de "Klant" genoemd) die de website www.smartrooms.be (hierna de "Site" genoemd) bezoekt en/of gebruikt of gebruik maakt van onze diensten, maakt een aantal persoonsgegevens bekend. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen u direct of indirect als natuurlijk persoon te identificeren.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening" of "GDPR").

Door de Site of onze diensten te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van dit Privacybeleid en uitdrukkelijk instemt met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op de in dit document beschreven wijze.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
2.1. De voor de verwerking verantwoordelijke

Parabati srl is de verantwoordelijke voor de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel en op welke manier de gegevens worden verwerkt.

2.2. De onderaannemer(s)

Het staat Parabati srl vrij gebruik te maken van de diensten van onderaannemers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op verzoek en voor rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verplicht zorg te dragen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens en handelt altijd in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

3. Op welke basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de RGPD, verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of de contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voor het gebruik van onze Site en de levering van onze diensten en/of producten.
 • Op basis van onze wettelijke verplichtingen voor alle aangelegenheden in verband met het beheer van de contractuele relatie, met inbegrip van facturering.
 • Op basis van ons rechtmatig belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven aan onze klanten.
 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (marketing direct).
4. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door Parabati srl nagestreefde doeleinden te bereiken. De categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden hieronder opgesomd:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, identificatiemiddelen)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)
5. Wat zijn de doelstellingen van het project?

Parabati srl verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve essentieel voor de goede werking van de Site en de levering van onze diensten. Indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behoudt Parabati srl zich het recht voor bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren.

Parabati srl verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken

 • Klantenbeheer: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturering, kredietbewaking, verlenen van ondersteuning, klachtenbewaking en versturen van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en misdaad.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. In dat geval staat het u vrij uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Wanneer u onze Site bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, het geografische gebied van raadpleging, de dag en het tijdstip van raadpleging, en de geraadpleegde pagina's. Door de Site te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zullen dus niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij zijn verzameld. Zij zullen uit onze databank worden verwijderd zodra zij niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of indien u op geldige wijze gebruik hebt gemaakt van uw recht op verwijdering.

8. Wat zijn uw rechten?
8.1. Waarborgen van eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de in punt 5 genoemde legitieme doeleinden en worden op passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden te verwezenlijken.

8.2. Recht van toegang

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, om welke categorieën gegevens het gaat, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van gegevens te bepalen, en welke rechten u ten aanzien van uw gegevens kunt uitoefenen.

8.3. Recht op correctie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Hetzij rechtstreeks door de Gebruiker, hetzij door ons een schriftelijk verzoek toe te zenden.

8.4. Recht op wissen (of "recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • U hebt op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
8.5. Recht om verwerking te beperken

In bepaalde gevallen heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien de gegevens nodig zijn voor gerechtelijke procedures of gedurende de tijd die Parabati srl nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

8.6. Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, profilering of voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Parabati srl zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs sturen via e-mail hello@smartrooms.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Parabati srl, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).

nl_NL